Informácie o spracúvaní osobných údajov – účastníci tanečných kurzov

podľa čl. 12-14 Nariadenia EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“) – verzia platná od 1. februára 2020.

Prevádzkovateľ:Mgr. art. Jana Magicová – BRISHKA tanečné štúdio, IČO: 48266892, miesto podnikania Komenského 6793/14D, 97401 Banská Bystrica, telefón 0908 507 151, email janka@brishka.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Aké údaje spracúvame: Osobné údaje uvedené v prihláške na kurz, teda meno, priezvisko, rok narodenia dieťaťa, ktoré je účastníkom kurzu a meno, priezvisko, telefónne číslo a emailovú adresu rodiča a/alebo iného zodpovedného zástupcu dieťaťa a/alebo osoby poverenej sprevádzaním dieťaťa na kurz/z kurzu. Spracúvame tiež informácie o tom, ktorých hodín/kurzov sa dieťa zúčastnilo a informácie o platbách.

Právny základ spracúvania: Právnym základom spracúvania uvedených osobných údajov je:

  1. Zmluva v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, ktorá vzniká medzi účastníkmi (Prevádzkovateľom a zákonným zástupcom dieťaťa ako aj zastúpeným dieťaťom) podpísaním záväznej prihlášky.
  2. Zákon v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, najmä zákon č. O účtovníctve, daňové predpisy a predpisy o archivácii,
  3. Oprávnený záujem prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – uplatňovanie právnych nárokov prevádzkovateľa.

Účely spracúvania: organizovanie a vedenie kurzov s ohľadom na vek dieťaťa, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na kurze, kontakt medzi Prevádzkovateľom/pedagógom a rodičmi/zákonnými zástupcami dieťaťa o priebehu kurzu, účasti dieťaťa na kurze, evidencia platieb za kurz a plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľom. V prípade, že je potrebné, aby si Prevádzkovateľ uplatnil alebo obhajoval právne nároky, súvisiace s kurzom, účelom spracúvania je aj použitie údajov na uplatnenie a obhajovanie právnych nárokov Prevádzkovateľa.

Doba spracúvania: Ak nie je predpísaná dlhšia doba spracúvania právnymi predpismi, osobné údaje spracúvame najdlhšie do uplynutia premlčacej doby na uplatňovanie zmluvných povinností, teda po dobu 3 rokov od skončenia zmluvy o kurze (od ukončenia kurzu) a ak sa vedie konanie o nárokoch, tak až do vyriešenia všetkých prípadných právnych nárokov.

Kategórie sprostredkovateľov či iných príjemcov údajov: Osobné údaje môžu byť sprístupnené a poskytnuté externým spolupracovníkom prevádzkovateľa (pedagógom), ktorými môžu byť iba fyzické osoby so sídlom/bydliskom v Slovenskej republike, na účely vedenia a organizácie hodín a externým účtovným a daňovým poradcom Prevádzkovateľa pokiaľ ide o platby.

Námietka: Pokiaľ ide o údaje, ktoré spracúvame na základe oprávneného záujmu, máte právo voči spracúvaniu kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie. Právo podať námietku si môžete uplatniť spôsobom uvedeným nižšie.

Ďalšie vaše práva: Máte právo na prístup k vašim osobným údajom a na ich kópiu. Ak sú údaje nesprávne, máte právo na ich opravu. Ak sú neúplné, máte právo ich doplniť. Máte právo na obmedzenie spracúvania v prípadoch určených predpismi, napríklad do ich opravy alebo počas konania o námietke. Máte právo na výmaz údajov v prípadoch, ktoré určujú predpisy, pokiaľ nie je toto právo obmedzené právnymi predpismi. Ak údaje spracúvame na základe súhlasu alebo zmluvy automatizovanými prostriedkami, máte právo na prenositeľnosť údajov (právo získať údaje v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť ich k inému prevádzkovateľovi).

Práva si môžete uplatniť osobne u Prevádzkovateľa, emailom na vyššie uvedenej adrese alebo oznámením zaslaným poštou na adresu Prevádzkovateľa. Pri uplatnení práv sme oprávnení overiť Vašu totožnosť. Ak nebudete spokojní s tým, ako sme reagovali na uplatnenie práv alebo si myslíte, že údaje spracúvame v rozpore s predpismi, máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (https://dataprotection.gov.sk/uoou/). Pokiaľ máte otázky, môžete nás kontaktovať na t.č. 0908 507 151 v pracovných dňoch čase od 8.00 do 17.00.